ส่งเสริมข้อมูลสารสนเทศ ด้านแผน งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา