หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Job /Risk/KM โดยมีหน่วยงานบริหารทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 27 ก.พ.62