เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา สวัสดีปีใหม่ท่านรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ซึ่งท่านได้แจกหนังสือสวดมนต์ให้กับบุคลากรทุกท่าน