รายงานประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

  • รายงานประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ระดับมหาวิทยาลัยรอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562

แผนกลยุทธ์

  • แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 6 พ.ศ.2560-2564

รายงานประจำปี

  • รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2556-2560