เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 แยกรายด้าน

ข้อมูลรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตแต่ละหลักสูตร
[พิมพ์ชื่อหลักสูตรในช่อง Search…]

โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ คลิกที่นี่