การปรับปรุงอัตราค่าหน่วยกิจ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2563

ลำดับที่ ปีการศึกษา รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 2563 อัตราค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มพ.ศ.2563) ระเบียบมหาวิทยาลัย ที่ 007/2563
2 2563 อัตราค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มครั้งที่ 2 พ.ศ.2563) ระเบียบมหาวิทยาลัย ที่ 008/2563

โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ คลิกที่นี่