กองแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงาน : อาคารอำนวยการชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด กม. ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1528
โทรศัพท์ : 0-2312-6423
อีเมล์ : plan.hcu@gmail.com

ติดต่อหน่วยงานภายใน :
ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา         โทร.1528
แผนกแผนและประกันคุณภาพ            โทร.1529 , 1182
แผนกงบประมาณ                            โทร.1530
งานธุรการ                                      โทร.1544 , 1528