เปรียบเทียบร้อยละของจำนวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ร้อยละ 40 ของปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ คลิกที่นี่