ประวัติความเป็นมา

กองแผนและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานและประสานงานด้านนโยบาย ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประสานงาน  รวบรวม การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  วิเคราะห์การใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  จัดทำระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลภายใน  ภายนอก ติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานต่าง ๆ ต่อมาใน ปี 2555  มหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างของกองแผนและพัฒนาโดยเพิ่มหน่วยประกันคุณภาพอีก 1 หน่วยงานมีฐานะเท่ากับระดับแผนก โดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม  สนับสนุนงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก

กองแผนและพัฒนา  มีอัตรากำลัง 13 อัตรา ในการดำเนินงานของกองแผนและพัฒนา แบ่งเป็น 1 งาน 3 แผนก ประกอบด้วย แผนกแผนและนโยบาย แผนกงบประมาณ หน่วยประกันคุณภาพ และงานธุรการ

วิสัยทัศน์

        เป็นหน่วยงานส่งเสริมข้อมูลสารสนเทศ  ด้านแผน งบประมาณและการประกันคุณภาพ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ”

พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพ และงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพ และงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานในงานหลักที่รับผิดชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตาม ประเมินผลด้านแผน งานประกันคุณภาพและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
6. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล