เปรียบเทียบร้อยละของจำนวนอาจารย์ทีดำรงตำแหน่งทางวิชาการกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ร้อยละ 60 ของปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ คลิกที่นี่