ความเป็นมา

หน่วยประกันคุณภาพ จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2542 โดยเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้ทุกสถาบันมีระบบการประกันคุณภาพ และต้องรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาวิชาการ โดยมีอาจารย์สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสำนักพัฒนาวิชาการ โดยย้ายหน่วยประกันคุณภาพไปสังกัดกองแผนและพัฒนา ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555  โดยกองแผนและพัฒนา ประกอบด้วย แผนกแผนและนโยบาย  แผนกงบประมาณ และหน่วยประกันคุณภาพ

ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยกองแผนและพัฒนามีการยุบรวม 2 แผนก คือ แผนกแผนและนโยบาย และหน่วยประกันคุณภาพ เป็น แผนกแผนและประกันคุณภาพ

โดยมีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ดังนี้
งานด้านแผนและนโยบาย
1. งานติดตามและวิเคราะห์วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
2. งานติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. งานติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนามหาวิทยาลัย
4. งานติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
5. งานติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
6. งานแก้ไขข้อกำหนดมหาวิทยาลัย
7. งานติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ BSC
8. งานจัดทำรายงานประจำปี

งานด้านการประกันคุณภาพ
1. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 35 หลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN QA
2. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาทั้ง 13 คณะวิชา/มหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์ EdPex
3. งานตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 35 หลักสูตร 13 คณะวิชา ในฐานข้อมูล Che QA online
4. งานติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตามตัวบ่งชี้