ความเป็นมา

หน่วยประกันคุณภาพ จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2542 โดยเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้ทุกสถาบันมีระบบการประกันคุณภาพ และต้องรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาวิชาการ โดยมีอาจารย์สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสำนักพัฒนาวิชาการ โดยย้ายหน่วยประกันคุณภาพไปสังกัดกองแผนและพัฒนา ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา

หน่วยประกันคุณภาพมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนให้คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพ และทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยในการขอรับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรองคุณภาพสถาบันต่อไป

ที่ตั้ง 

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18  ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำสถาบันสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ มีระบบในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

3. ดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพ

4. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

5. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานทุกระดับ

2. เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อระบบการประกันคุณภาพ

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยประกันคุณภาพให้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

5. จัดระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้