จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แยกตามคณะวิชา
ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562

จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560 – 2562 ที่มีค่าน้ำหนัก 0.2

จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560 – 2562 ที่มีค่าน้ำหนัก 0.4

จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560 – 2562 ที่มีค่าน้ำหนัก 0.6

จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560 – 2562 ที่มีค่าน้ำหนัก 0.8

จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2560 – 2562 ที่มีค่าน้ำหนัก 1.0

โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ คลิกที่นี่