ความเป็นมา

แผนกงบประมาณ  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายในกำกับของกองแผนและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง  สังกัดสำนักงานอธิการบดี  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540  ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2540  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของทุกหน่วยงานเพื่อนำเสนอต่ออธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงาน  โดยมีรองอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

วิสัยทัศน์
“ ประสานว่องไวด้วยใจบริการ   จัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียง ”

พันธกิจ

1)  จัดทำงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

2)  มีระบบการควบคุม  ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

3)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

1)  ประสานงาน  รวบรวมคำของบประมาณของหน่วยงาน  พร้อมวิเคราะห์จัดสรรให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

2)  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ

3)  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

4)  พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

5)  บริหารจัดการงานในแผนก  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ  ความโปร่งใสและตรวจสอบได้