ความเป็นมากิจกรรม  7ส 
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพโดยใช้กิจกรรม 5ส  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ  นับเป็นเวลา 10 ปี มาแล้วที่เรื่องของ 5ส  อยู่ในหัวใจการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย  จึงได้พัฒนาคุณภาพโดยนำระบบ 7ส  มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อให้งานเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความสวยงามและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากกิจกรรม 5 ส ที่ผ่านมา

ความหมายของ  7ส 
7ส คือ กิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยทําให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการทํางานที่มีระเบียบ เรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทํางานและมีความร่วมมือในการทํางานกับผู้อื่น ทําให้บรรยากาศในการทํางานดีขึ้น