การใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระดับคณะ EP-01 
แนะนำระบบและการเข้าสู่ระบบ CHE QA Online
การใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระดับคณะ EP-02
การลงข้อมูลส่วนนำ SAR
การใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระดับคณะ EP-03
การลงข้อมูล Common data Set
การใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระดับคณะ EP-04
การลงข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
การใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระดับคณะ EP-05
การลงข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ