ความเป็นมา

แผนกแผนและนโยบาย เป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้สังกัดกองแผนและพัฒนา ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับกองแผนและพัฒนา ในปี พ.ศ.2540  ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานและประสานงานด้านนโยบาย  ศึกษา  วิเคราะห์  เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลภายใน  ภายนอก  ติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานต่าง ๆ  ดำเนินงานโครงการเฉพาะกิจ  และโครงการใหม่ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น  จัดทำรายงานประจำปี  จัดทำข้อกำหนดรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดมหาวิทยาลัยให้มีสภาพเป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ปัจจุบันแผนกแผนและนโยบายมีบุคลากรทั้งสิ้น 3 คน  ประกอบด้วย  หัวหน้าแผนกแผนและนโยบาย  และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  2 คน

ที่ตั้ง 

แผนกแผนและนโยบาย กองแผนและพัฒนา  ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

วิสัยทัศน์

“ เป็นหน่วยงานสนับสนุน  ประสานการวางแผน  ติดตามประเมินผล และเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย  สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ”

พันธกิจ

1) ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย

2) สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย

3) ติดตามประเมินผลแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

5)  พัฒนาคุณภาพโดยใช้กิจกรรม 7ส ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

3) จัดทำรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

4) จัดทำและปรับปรุงข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย  เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 7 ส  และดำเนินการผลักดันให้เกิดคุณภาพ 7 ส ภายในมหาวิทยาลัย

6) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้  และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ