รายงานการประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

  • รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนกรฎาคม 2565
 
  • รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนมกราคม 2565
  • รายงานการประเมินแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 63 ถึง เดือนกรกฎาคม 2564
  • รายงานประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ระดับมหาวิทยาลัยรอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562

แผนกลยุทธ์

  • แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 6 พ.ศ.2560-2564

รายงานประจำปี

  • รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2556-2560