ท่านรักษาการรองอธิการบดี อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ และผู้อำนวยการและบุคลากรกองแผนและพัฒนา เข้าศึกษางานที่สำนักยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเข้าศึกษางานแผนกแผนและนโยบาย และแผนกงบประมาณ เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2562