ข่าวประชาสัมพันธ์กองแผนและพัฒนา
แนวทางการปฎิบัติงาน
คลังความรู้
กิจกรรมกองแผนและพัฒนา
โครงการโรงเรียนคุณธรรม

         พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน 5 โรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.        ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี 

บุคลากรกองแผนและพัฒนา เข้าร่วมอบรม Infographic เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62  เพิ่มเติม

ศึกษางานสำนักยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 เพิ่มเติม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการ  1528

แผนกแผนและนโยบาย  1529

แผนกงบประมาณ   1530

หน่วยประกันคุณภาพ  1182

งานธุรการ 1528/1544

E-mail : Plan.hcu@gmail.com